x


Democratie


De eerste drie introductie video's schetsen – elk vanuit een andere invalshoek – de huidige problemen van de democratie.


George Papandreou over de Democratie in Europa :

fragment TED lezing (1 min, Ned. ondertiteld)


Papandreou was van 2009 t/m 2011 eerste minister van Griekenland. In dit fragment schetst hij in heldere bewoordingen hoe de democratieën in Europa zijn verzwakt, doordat internationale bedrijven zo groot zijn geworden dat ze niet meer goed zijn te controleren.

Voor wie dat wil is ook de volledige TED-lezing (20 min) te bekijken


Onbehagen over de Democratie

VPRO-fragment (5 min)


Bij veel mensen bestaat een gevoel van onbehagen of woede: er is iets, dat niet klopt in het politieke systeem wat we op dit moment hebben. Dit gevoel wordt in één zin verwoord: “We zijn het zat”.

Deze intro toont de eerste 5 minuten van de video. De volledige documentaire vindt je meer onderaan deze pagina.


De Democratie van de Europese Unie

1 min 30, Ned ondertiteld


euromania

Dit is de preview van een onthullende documentaire, die op zoek gaat naar het echte verhaal achter de Europese Unie. Zorgt Brussel voor een beter leven voor alle Europeanen, of bevoordeelt het juist een kleine groep?

Hier wordt alleen de preview van de documentaire getoond. De volledige documentaire vindt je meer onderaan deze pagina.


Jimmy Carter over de Democratie in de VS:

(Carter was President van de VS van 1977-1981)

TV-fragment (30 seconden, Engels)


Voorgaande 3 video's gingen meer over de Europese democratie. In dit interview met Oprah Winfrey belicht Carter de democratie in de VS en zegt hij dat hij tegenwoordig geen president meer zou kunnen worden:

“Het is al onmogelijk om genominéerd te worden voor Presidentskandidaat, als je niet in staat bent om 200 of 300 miljoen dollar of meer in te zamelen.” “Ik zou dat niet willen en het zou me ook niet lukken.” "We zijn een Oligarchie (regering door een rijke elite) in plaats van een Democratie geworden en dat is de grootst mogelijke schade aan de morele en ethische grondbeginselen van het Amerikaanse politieke systeem die ik ooit in mijn leven heb gezien,”

Het korte interview (1 min 30) of de serie van korte interviews zijn ook in hun geheel te bekijken.


1. Vervlechting van Politiek en Bedrijfsleven in Nederland

TV-fragment (4 min, Ned)


Één van de problemen die in de huidige democratie speelt is de vervlechting van Politiek en Bedrijfsleven. In dit fragment uit de documentaire 'Bankgeheimen' van de VPRO gaat Joris Luyendijk specifiek in op het punt dat veel politici later zeer goed betaalde banen bij banken en financiële instellingen krijgen, waardoor zij al tijdens hun politieke carrière 'beïnvloedbaar' zijn. Het spreekt vanzelf dat deze 'verwevenheid' niet alleen speelt bij banken en financiële instellingen, maar ook tussen politici en andere grote bedrijven.

De gehele TV-documentaire (49 min) is ook te bekijken.


2. Vervlechting van Politiek en Bedrijfsleven: Lobbying in de praktijk

CBS-interview (15min, Engels)


lobbyingVS

De vervlechting van politiek en bedrijfsleven wordt ook versterkt door het lobby-circuit. In dit CBS-interview vertelt de (ex) lobbyist Jack Abramoff openhartig hoe hij op grote schaal Senatoren, Congresleden en wetgevers in Washington (in opdracht van het bedrijfsleven) 'beïnvloedde'.

Abramoff beschrijft tevens dat de beïnvloeding subtiel gebeurde, om de betrokkenen niet het gevoel te geven dat ze zich schuldig maakten aan corruptie. Onderdeel van deze 'beïnvloeding' was, dat hen een goed betaalde baan in het vooruitzicht werd gesteld na hun politieke carrière. Op dit punt zijn parallellen te trekken met de Nederlandse situatie zoals die in het voorgaande video-fragment werd beschreven.

In het CBS-interview wordt uitgebreid ingegaan op de omkopingen (en oplichting van opdrachtgevers) die Abramoff uiteindelijk in de gevangenis deed belanden.

Hij vertelt echter tevens dat, ondanks aanpassing van de regelgeving op dit gebied, de corruptie heden ten dage nog steeds op grote schaal doorgaat, mede omdat degenen die de regelgeving maken onderdeel van het systeem zijn.
Zou het politiek circuit in Nederland en Brussel in dit opzicht veel verschillen?


3. Vervlechting van Politiek, Bedrijfsleven en... Media

Introductie documentaire (2 min, Engels)


BBC-Self4

De Media worden op een aparte website-pagina behandeld, waarbij deze 3-voudige vervlechting aan de orde komt.

Op deze plek staat een introductie-video van een 4-delige BBC-documentaire over democratie en massa-manipulatie, waarin de vervlechting van politiek, bedrijfsleven en media ook naar voren komt.

Tekst uit Introductie-video:
"Deze serie gaat over hoe, diegenen die aan de macht zijn, de theorieën van Freud uitgeprobeerd en gebruikt hebben om, in een eeuw van massa-democratie, het (gevaarlijke) volk te controleren"

"De neef van Freud, Edward Bernays was de eerste persoon die de theorieën van Freud gebruikte om het (gewone) volk te manipuleren" "Hij toonde de Amerikaanse bedrijven voor de eerste keer, hoe zij, door het koppelen van producten aan onbewuste verlangens, mensen er toe konden brengen, om producten te willen kopen, die ze niet nodig hadden." "Hieruit ontstond na enige tijd een nieuwe methode voor de politiek, om het volk te controleren en te beïnvloeden." "Door het bevredigen hun egoïstische verlangens, maakte men ze tevreden en dus volgzaam." "Dit was het begin van het 'consumentisme of ik-tijdperk' dat tegenwoordig in onze wereld overheerst."


Deze intro toont de eerste 2 minuten van de documentaire. Meer onderaan deze pagina vindt je een samenvatting van de documentaire-serie van ongeveer een uur.
Meer uitgebreide Video's en Informatie:


Onbehagen over de Democratie

VPRO-Documentaire (45 min)


we zijn het zat

Hier vind je de volledige VPRO-documentaire "we zijn het zat" waarvan eerder op deze pagina de eerste 5 minuten werden getoond.


Documentaire 'Euromania'

documentaire Euromania (56 min, Ned ondertiteld)


afbeelding euromania

In deze zeer persoonlijke en onthullende documentaire gaat Filmmaker Peter Vlemmix op zoek naar het echte verhaal achter de Europese Unie. Zorgt Brussel voor een beter leven voor alle Europeanen, of bevoordeelt het juist een kleine groep?

De Europese Unie is een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven. Nederland draagt steeds meer bevoegdheden over aan Brussel: budgetrecht, energiebeleid, pensioenrichtlijnen en grenscontroles worden niet meer in Nederland bepaald. Maar wat betekent dat voor ons leven?

Hoe democratisch zijn deze ontwikkeling? Peter Vlemmix gaat op een zoektocht naar het echte verhaal achter het Europese project. Wie bepaalt de agenda’s en waarom worden steeds meer mensen eurosceptisch?


Democratie en massa-manipulatie in de 20e eeuw

Samenvatting documentaire (1 uur, Engels)


Deze 4-delige documentaire van de BBC (Engels gesproken), die werd uitgezonden in het voorjaar van 2002, toont hoe psychologische technieken op ons worden toegepast en hoe deze in de loop van de 20e eeuw zich steeds verder ontwikkeld hebben.

Uit de documentaire zijn een aantal fragmenten genomen zodat een samenvatting ontstaat van 1 uur. Voor wie dat wil is ook de volledige documentaire (4 uur) te bekijken.


Massa-manipulatie in de 21e eeuw: Neuromarketing

(KRO Brandpunt, samenvatting 6 min.)


Ook nu worden de (in de voorgaande BBC-documentaire beschreven) manipulatie-technieken nog verder ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is neuromarketing.

Uit de uitzending: met geavanceerde apparatuur voor hersenonderzoek achterhalen hersenwetenschappers en marketeers wat consumenten begerenswaardig en afstotelijk vinden. Minstens 95 procent van onze beslissingen wordt genomen op basis van instincten en emoties (het 'onderbewustzijn', zeg maar).

In de uitzending wordt ook vermeld dat neuromarketing is gebruikt bij de verkiezingscampagne van Barack Obama

De volledige aflevering 1 en aflevering 2 (totaal 14 minuten) zijn ook te bekijken.


Manifest Aan het Volk van Nederland

Samenvatting boek: leestijd 2 min.


Manifest

Dit boekje/manifest is een uitgave van het Burgercomité-EU, dat probeert het Nederlandse volk een definitieve stem te geven in de manier waarop over hun lot in de Europese Unie wordt beslist. Zij doet dit o.a. door een burgerinitiatief voor een Volksraadpleging / Referendum over Europa. Het manifest is vooral gebaseerd op een onderzoek van de Raad van State naar de overdracht van bevoegdheden van Nederland naar Brussel. Het boekje komt tot de volgende conclusie:

"Tien jaar na het EU-referendum waarin de invoering van een Europese grondwet door twee derde van de Nederlandse bevolking werd afgewezen en die we toch kregen in de vorm van het Verdrag van Lissabon, is het Europese integratieproces sindsdien niet alleen verder gegaan maar onder invloed van de financiële crisis zelfs versneld. Tien jaar na 2005 is Nederland vrijwel opgeheven, en al lijkt het land nog te bestaan, de macht is allang verschoven, weg van Den Haag, en weg van ons."
Hoe kan het anders ?

Menselijke waarde: transparante en beïnvloedbare structuren, op basis van gelijkwaardigheid


Het is niet te verwachten dat de nu heersende machten de noodzakelijke stappen zullen ondernemen om tot een rechtvaardiger en menselijker samenleving te komen. Pas als genoeg mensen in de gaten hebben, dat het huidige economisch systeem ons hiervan alleen maar verder verwijdert, ontstaat er genoeg kritische massa om het oude af te breken en kunnen onderstaande strategieën helpen, om iets beters op te bouwen.


Bottom-up Structuren:


1. Soevereine Democratie (8 min, engels)

afbeelding soevereine democratie

Een grondregel van de democratie is: “one person, one vote” (elke persoon, één stem). Het beeld dat in voorgaande video's naar voren komt is echter, dat onze democratie meer functioneer als “one dollar, one vote” (één Euro, één stem).

Het referendum zou een mogelijkheid kunnen zijn, zodat we als burgers rechtstreeks kunnen ingrijpen in het krachtenspel van geld en macht. Er kleven ook nadelen aan referenda en het lijkt er op dat de Nederlandse regering de mogelijkheid van referenda gaat afschaffen (geschreven: jan 2018)

Er is echter een beter alternatief voorhanden: Christian Felber, lector economie aan de universiteit van Wenen, initieerde in 2010 de "Economie of Common Good" (Economie voor Algemeen Welzijn). Onderdeel hiervan is 'Soevereine Democratie' een manier waarop burgers kunnen ingrijpen zonder dat een (krappe) meerderheid zijn wil oplegt. In bijgaande video (10 min, Engels) laat hij -in spelvorm- zien hoe deze Soevereine Democratie werkt.

Verder heeft hij een praktisch instrumentarium ontwikkeld om wetten te maken, bedrijven, gemeenten en zelfs landen te besturen op basis van menselijke waarden. Zie 'Economisch systeem op basis van Menselijke waarden' op de pagina 'Financieel systeem' van deze website : de introductie video (3 min, Ned ondertiteld) of de volledige 'TED-talk' (23 min, Engels)


2. samenwerkende stads-staten (video 18 min, via 'subtitles' Ned ondertiteld)

stad-staten

Benjamin Barber houdt een pleidooi voor een kleinschaliger en meer directe aanpak door steden een centrale rol te geven, de stadsstaten, zoals we die kennen uit de de renaissance en van de Hanzesteden; steden blijken een veel langere levenscyclus te hebben dan landen. Opmerkelijk genoeg functioneren de huidige city-states, van Hongkong, Singapore, Monaco tot Qatar, buitengewoon succesvol. Zijn verhaal laat zien hoe op deze wijze democratie en sociale duurzaamheid weer vorm en inhoud kunnen krijgen. Maar dit is ook de schaal waarop visies kunnen worden ontwikkeld en kunnen worden omgezet in daadwerkelijke projecten: intelligent en liefdevol!
Voorbeelden van mogelijke projecten op stads- of gemeente-niveau:


3. Geef de macht terug aan de Burgers

fragment TED lezing (30 seconden, Ned. ondertiteld)


In een ander fragment van de (hiervoor getoonde) lezing van George Papandreou (van 2009 t/m 2011 eerste minister van Griekenland) spreekt hij zich uit over het teruggeven van macht aan de Burgers:

* rechtstreeks gekozen president van Europa
* referenda waar burgers kunnen stemmen als wetgever
* door het lot gekozen burgerjury's om te beraadslagen over controversiële onderwerpen

Voor wie dat wil is ook de volledige TED-lezing (20 min) te bekijkenklik hieronder om deze pagina te delen
© 2016 Studiegroep Economie mail: info@menselijkeeconomie.nl cookies, privacy site in aanbouw: site in aanbouw